5. Ở thế gian này, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi trừ được hận thù; Đó là định luật ngàn thu (4)

CT (4) Nguyên văn : Sanantano, có nghĩa là đời xưa. Cổ pháp (Sanantano Dhamma, hoặc Paranako Dham-ma) tức chỉ cho tất cả pháp tắc vĩnh cửu bất dịch mà chư Phật và đệ tử quá khứ đã gìn giữ và truyền dạy.

Hatred never cease through hatred in this world; through love alone they cease. This is an eternal law. -- 5

5. Hận thù diệt hận thù, Đời này không thể có, Từ bi diệt hận thù, Là định luật nghìn thu.

5 - Jamais la haine n’éteint les haines en ce monde ; Par l’amour seul les haines sont éteintes ; C’est une ancienne loi .

5. Feindseligkeiten kommen nicht durch Feindseligkeiten zum Erliegen, egal was passiert. Feindseligkeiten kommen durch Liebe zum Erliegen: dies ist eine nie endende Wahrheit.

Lời Phật dạy | Kinh Pháp Cú
The Buddha's teaching | According Dhammapada Sutra


TÔN ẢNH PHẬT, BỒ TÁT | IMAGES OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS
Xếp theo danh hiệu | Order by name


01. Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
02. Phật Quá Khứ | Past Buddhas
03. Ngũ Phương Phật | the Five Dhyani Buddhas
04. Nhiều Đức Như Lai | Images of many Buddhas
05. Phật Tỳ Lô Giá Na | Vairocana Buddha
06. Phật Thích Ca | Shakyamuni Buddha
07. Nhị Vị Thế Tôn | Two Buddhas
08. Phật Di Lặc | Maitreya Buddha
09. Phật A Di Đà |Amitabha Buddha
10. Dược Sư Phật | Medicine Buddha
11. Tam Thánh | The three divinities
12. Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay | Thousand-armed, Thousand-eyed Bodhisattva
13. Quan Thế Âm Bồ tát | Avalokiteśvara Bodhisattva
14. Đại Thế Chí Bồ tát | Mahasthanapràta Bodhisattva
15. Địa Tạng Bồ tát | Kṣitigarbha Bodhisattva
16. Văn Thù Bồ tát | Mañjuśrī Bodhisattva
17. Phổ Hiền Bồ tát | Samantabhadra Bodhisattva
18. Chuẩn Đề Bồ tát | Cundi Bodhisattva
19. Bát Đại Bồ tát | Eight Great Bodhisattvas
20. Bồ tát Nhật Quang, Nguyệt Quang | Sunlight, Moonlight Bodhisattva
21. Khổng Tước Bồ tát | Mahamayuri Bodhisattva
22. Hộ Pháp | Dharma protector
23. Đồ hình thần chú | Images of Buddhist Mantras

TÔN ẢNH PHẬT, BỒ TÁT | IMAGES OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS
Xếp theo chủ đề | Order by subject


01. Ảnh chất lượng cao | High Resolution Images
02. Ảnh động Phật giáo | Moving Buddhist images
03. Ảnh nền Phật giáo | Buddhist Background
04. Ảnh tốt nhất | The best Images
05. Chọn lọc 2561 | Images collection in 2561 Buddhist Calendar
06. Tôn ảnh Bồ tát | Bodhisattvas’ images (older collection)
07. Tôn ảnh Phật | Buddhas’ images (older collection)
08. Mỗi tuần một ảnh | an image per week